Naptár

ECDL vizsgaközpont

E-kréta

kreta banner

Reklámfilm

EU Nagykövet Iskola

Látogatók

Waclaw Felczak Alapítvány

Origo Nyelvi Centrum

Ebédbefizetés

Nemzeti Tehetség Program

ntp kicsi

OH Bázisintézménye

Erasmus+

erasmus

 

wien

 

Győri Szakképzési Centrum

Energiatudatos iskola

Energiatudatos Iskola 2018

Jövő közgazdásza

jovokozg logo kicsi

Facebook

joomla facebook

A 2020. április 16-i bejelentés után kiadták a tavaszi érettségi időszakra vonatkozó kormányrendeletet, amely megjelent a Magyar Közlönyben is. Elérhető a magyarkozlony.hu oldalon (2020. évi 77. szám).

A legfontosabb pontokat állítottam össze a tájékoztatóban.

  1. §

(1) Az  érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – ha e  rendelet eltérően nem rendelkezik – a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.

(2) Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani.

(3) Meg kell szervezni a  középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.

(4) Ha a  vizsgázó az  igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján

a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,

b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,

c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,

d) a Vizsgaszabályzat 45.  § (5)  bekezdés a)  pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni,

akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.

(5) A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.

(6) Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában, egész szám meghatározásával kell megállapítani.

(8) Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a szerint teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.

  1. §

(1) A  Vizsgaszabályzat 45.  §-ától és 54.  §-ától eltérően a  megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.

Megjegyzés: Azaz, ha valaki csak írásbelizik emelt szinten idegen nyelvből, akkor is komplex nyelvvizsgát fog kapni, amennyiben elérte a 60%-ot.

(2) Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a  vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

Megjegyzés: Reméljük, hogy ilyen nem leszJ, és ez az emelt szintre nem igaz! Aki ott nem éri el a 25%-ot, elégtelen osztályzatot kap, vagyis megbukik.

(3) Testnevelés vizsgatárgyból szóbeli vizsgát kell szervezni.

(4) Testnevelés vizsgatárgyból a  középszintű szóbeli vizsga a  vizsgáztató tanár mellett a  vizsgabizottság legalább két tagja jelenlétében, a  vizsgaidőszak bármely napján – a  vizsgázó érettségi vizsgabeosztásának figyelembevételével – lebonyolítható.

(5) Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsga lebonyolítására és eredménye megállapítására vonatkozó részletes szabályokat az 1. melléklet tartalmazza. (6) Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.

  1. §

(1) A  Vizsgaidőszakban előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a  benyújtott vizsgajelentkezéseket az  Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) törli, kivéve

a) a Vizsgaszabályzat 12. § (15) és (16) bekezdésében meghatározott vizsgákat, valamint

b) a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit, amelyek megszervezésére érvényes vizsgajelentkezés esetén sor kerül.

(2) Ha a  vizsgázó az  érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a  Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a  javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

Megjegyzés: Tehát törzslapkivonatra nem kerül a bukás, legkorábban ősszel lehet vizsgázni belőle.

(3) A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy

a) a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi,

b) a vizsgázó vizsgajelentkezését a  fogadó intézmény a  vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,

c) a vizsgázó vizsgajelentkezését a  fogadó intézmény a  vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.

(4) A  vizsgázó a  (3)  bekezdésben meghatározott kérelmét a  Hivatal honlapján erre a  célra közzétett formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

Amennyiben a tanuló tanév végén elégtelen osztályzatot kap, akkor kérelmezheti, hogy előrehozott érettségit tegyen a többi tárgyból.

  1. §

A Vizsgaidőszak időrendjét, ezen belül

a) az írásbeli vizsgák időpontjait,

b) az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének időpontjait,

c) azon szóbeli vizsgák időszakát, amelyeket e rendelet alapján meg kell szervezni,

d) a vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel (a továbbiakban: észrevétel) benyújtásának határidejét,

a 2. melléklet tartalmazza.    

  1. §

(2) Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

Megjegyzés:

A diákok az iskolába 8: 00 és 8:30 között érkezhetnek, emelt szint és 12.e főbejárat, 12.g és 12.i osztály udvari ajtó felől. A terembeosztást a bejárati és a teremajtókra is reggel 8-kor ki fogjuk tenni. A már megérkezett diákok a folyosón nem csoportosulhatnak, a kijelölt teremben fognak várakozni a felügyelőtanár megérkezéséig. Megjelenés: a ballagásra készített öltözetben.

 

  1. § (1) Az írásbeli vizsgadolgozat megtekintésének, valamint az észrevétel megtételének szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az észrevétel 2. mellékletben meghatározott benyújtási határideje jogvesztő.

(6) Az  e  rendelet szerint megszervezett közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a  vizsgák helyszínéről – a  kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében megjelenített adatok alapján – a  fogadó intézmény értesíti a vizsgázót.

Továbbra is eredményes felkészülést kívánunk mindenkinek!


Kovácsné Zimborás Ágnes
igazgató